Kocury:

 

 

 

Kotki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastraty:

 

Kitek :)